REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PMSELLER - http://gamingpro.eu

Niniejszy Regulamin okre艣la warunki sprzeda偶y produkt贸w drog膮 elektroniczn膮 w serwisie dost臋pnym pod adresem http://gamingpro.eu聽 prowadzonym przez Paw艂a Matynia prowadz膮cego dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 PAWE艁 MATYNIA PMSELLER z g艂贸wnym miejscem wykonywania dzia艂alno艣ci w Radomsku pod adresem pl. Plac 3 Maja 8/2, 97-500 Radomsko, zarejestrowan膮 w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej prowadzonej przez ministra w艂a艣ciwego do spraw gospodarki, NIP: 7722239748, REGON: 367912225 (zwanego dalej Sprzedaj膮cym).

 • 1. Definicje
 1. Sformu艂owaniom u偶ytym w niniejszym Regulaminie przypisuje si臋 nast臋puj膮ce znaczenie:
  1. Adres Korespondencyjny Sprzedaj膮cego 鈥 Plac 3 Maja 8/2, 97-500 Radomsko
  2. Adres E-mail Sprzedaj膮cego 鈥 biuro@gamingpro.eu
  3. Sprzedaj膮cy 鈥 Pawe艂 Matynia prowadz膮cy dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 PAWE艁 MATYNIA PMSELLER,
  4. Klient 鈥 osoba fizyczna pe艂noletnia, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadaj膮ca zdolno艣ci prawnej, kt贸rej ustawa szczeg贸lna przyznaje zdolno艣膰 prawn膮, zawieraj膮ca ze Sprzedaj膮cym za po艣rednictwem Serwisu umow臋 sprzeda偶y drog膮 elektroniczn膮,
  5. Regulamin 鈥 niniejszy regulamin,
  6. Serwis鈥 strona internetowa dost臋pna pod adresem http://gamingpro.eu
  7. Produkt/Towar - dost臋pna w Sklepie rzecz ruchoma b臋d膮ca przedmiotem umowy sprzeda偶y mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮,
  8. Dni robocze 鈥 dni tygodnia od poniedzia艂ku do pi膮tku z wy艂膮czeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
  9. Zam贸wienie 鈥 o艣wiadczenie woli Klienta, z艂o偶one za po艣rednictwem Sklepu internetowego, okre艣laj膮ce: rodzaj i ilo艣膰 produkt贸w znajduj膮cego si臋 w asortymencie Sklepu internetowego w chwili sk艂adania zam贸wienia, spos贸b zap艂aty, spos贸b dostarczenia produkt贸w, miejsce wydania produkt贸w oraz dane Klienta, stanowi膮ce z艂o偶enie Sprzedaj膮cemu przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzeda偶y za po艣rednictwem Sklepu internetowego produkt贸w b臋d膮cych przedmiotem zam贸wienia,
  10. Formularz Zam贸wienia鈥 formularz, kt贸ry umo偶liwia z艂o偶enie Sprzedaj膮cemu przez Kupuj膮cego Zam贸wienia (w rozumieniu okre艣lonym w lit. s) stanowi膮cego ofert臋 zakupu okre艣lonych Produkt贸w wraz z wyborem sposobu dostawy i p艂atno艣ci,
  11. Kodeks Cywilny 鈥 ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ze zm.
  12. Potwierdzenie Przyj臋cia Zam贸wienia 鈥 odpowied藕 Sprzedaj膮cego w formie wiadomo艣ci e-mail zawieraj膮ca o艣wiadczenie o przyj臋ciu zam贸wienia Klienta w formie z艂o偶onego przez niego wcze艣niej Zam贸wienia oraz w szczeg贸lno艣ci potwierdzenie wszystkich istotnych element贸w Zam贸wienia,
  13. Przedsi臋biorca 鈥 podmiot zdefiniowany w art. 43 ust. 1 ustawy z dn. 23.04.1964 r. Kodeks cywilny, nabywaj膮cy od Sprzedaj膮cego Produkty w celach zwi膮zanych bezpo艣rednio z prowadzon膮 przez siebie dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮.
  14. Punkt Odbioru 鈥 Plac 3 Maja 8/2, 97-500 Radomsko,
  15. Rachunek Bankowy Sprzedaj膮cego 鈥 86 1050 1937 1000 0092 4629 9284 prowadzony przez bank ING BANK 艢L膭SKI.
  16. Sklep Internetowy 鈥 sklep internetowy dost臋pny pod adresem http://gamingpro.eu
  17. Umowa Sprzeda偶y - umowa sprzeda偶y Produktu zawarta lub zawierana pomi臋dzy Klientem i Sprzedaj膮cym za po艣rednictwem Sklepu Internetowego,
  18. Witryna Produktu 鈥 witryna w Sklepie Internetowym Sprzedaj膮cego, na kt贸rej prezentowany jest produkt, jego cena oraz informacja na temat jego dost臋pno艣ci,
  19. Z艂o偶enie Zam贸wienia 鈥 chwila, w kt贸rej Klient sk艂ada Zam贸wienie w spos贸b wskazany w 搂 4 ust. 3.
 • 2. Postanowienia wst臋pne
 1. Adres g艂贸wnego miejsca wykonywania dzia艂alno艣ci oraz do dor臋cze艅: pl. Plac 3 Maja 8/2, 97-500 Radomsko, adres e-mail: biuro@gamingpro.eu , nr telefonu: 791 176聽210.
 2. Sklep internetowy聽http://gamingpro.eu聽 prowadzi sprzeda偶 towar贸w za po艣rednictwem Internetu, w formie umowy zawieranej na odleg艂o艣膰 mi臋dzy osob膮 zamawiaj膮c膮 (Klientem), a Sprzedaj膮cym. Przedmiotem sprzeda偶y s膮 produkty znajduj膮ce si臋 w ofercie Sprzedaj膮cego na stronie-聽http://gamingpro.eu
 3. Regulamin dotyczy zar贸wno Konsument贸w jak i Przedsi臋biorc贸w korzystaj膮cych ze Sklepu Internetowego, za wyj膮tkiem postanowie艅 wyra藕nie odnosz膮cych si臋 wy艂膮cznie do Konsument贸w lub wy艂膮cznie do Przedsi臋biorc贸w.
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie maj膮 na celu wy艂膮czenia, ani te偶 ograniczania jakichkolwiek praw Konsumenta jakie przys艂uguj膮 mu na mocy bezwzgl臋dnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa. Ewentualne w膮tpliwo艣ci t艂umaczy膰 nale偶y na korzy艣膰 Konsumenta. W przypadku niezgodno艣ci postanowie艅 Regulaminu ze wskazanymi w zdaniu pierwszym przepisami, pierwsze艅stwo maj膮 te przepisy.
 5. Klientem Sklepu Internetowego mo偶e by膰 wy艂膮cznie osoba fizyczna posiadaj膮ca, co najmniej ograniczon膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych lub osoba prawna dzia艂aj膮ca poprzez upowa偶nione do tego organy.
 6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zwi膮zku z realizacj膮 postanowie艅 niniejszego Regulaminu jest Sprzedaj膮cy. Szersze informacje odno艣nie ochrony danych osobowych zawiera 搂 3 Regulaminu.
 7. Konsument mo偶e porozumiewa膰 si臋 ze Sprzedaj膮cym za po艣rednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@gamingpro.eu oraz numerem telefonu:

791 176聽210 w godzinach 09:00 - 17:00 od poniedzia艂ku do pi膮tku oraz w soboty 09:00 - 14:00, jak r贸wnie偶 pisemnie (korespondencyjnie) na Adres Korespondencyjny Sprzedaj膮cego.

 1. Umowa Kupuj膮cego ze Sprzedaj膮cym mo偶e by膰 zawarta wy艂膮cznie w j臋zyku polskim.
 2. Z uwagi na tre艣膰 art. 661 2 pkt. 6 Kodeksu cywilnego Sprzedaj膮cy informuje, i偶 stosuje Kodeks Etyki Zawodowej Sprzedawc贸w przygotowany przez Polskie Stowarzyszenie Zarz膮dzania Sprzeda偶膮, dost臋pny pod adresem: http://pszs.org.pl/pliki/pszs_kodeks_etyki.pdf.
 • 3. Ochrona danych osobowych
 1. Dane osobowe przekazywane Sprzedaj膮cemu przez Klient贸w Sklepu Internetowego s膮 przetwarzane przez Sprzedaj膮cego.
 2. Powierzone Sprzedawcy dane osobowe, s膮 wykorzystywane wy艂膮cznie w celu i zakresie niezb臋dnym do realizacji umowy, chyba, 偶e Klient wyrazi zgod臋 na otrzymywanie informacji handlowych albo na otrzymywanie informacji handlowych r贸wnie偶 po wyga艣ni臋ciu Umowy Sprzeda偶y w formie Newsletteru.
 3. Dane osobowe nie s膮 oraz nie b臋d膮 udost臋pniane podmiotom trzecim dla cel贸w marketingowych.
 4. Ka偶dy klient ma prawo dost臋pu do swoich danych oraz ich poprawiania, w szczeg贸lno艣ci uzupe艂nienia, uaktualnienia, sprostowania, oraz uzyskania informacji na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania. Klient ma r贸wnie偶 prawo 偶膮dania czasowego lub sta艂ego wstrzymania przetwarzania lub usuni臋cia swoich danych osobowych, o ile nie umo偶liwia to wykonywania umownych obowi膮zk贸w Sprzedaj膮cego.
 5. Powierzone dane osobowe s膮 przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami okre艣lonymi w obowi膮zuj膮cych powszechnie przepisach.
 6. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu zawarcia ze Sprzedaj膮cym Umowy Sprzeda偶y.
 • 4. Zawarcie umowy sprzeda偶y
 1. Og艂oszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, takie jak ich opisy, parametry techniczne i u偶ytkowe oraz ceny, stanowi膮 zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w z艂otych polskich i zawiera wszystkie sk艂adniki (w tym podatek VAT). Ceny nie zawieraj膮 jednak ewentualnych koszt贸w dostawy i p艂atno艣ci, kt贸re s膮 obliczane i wskazywane ka偶dorazowo Klientowi w trakcie sk艂adania Zam贸wienia jeszcze przed jego wys艂aniem.
 3. W celu zawarcia Umowy Sprzeda偶y niezb臋dne jest z艂o偶enie przez Klienta Zam贸wienia (stanowi膮cego ofert臋 nabycia Produkt贸w od Sprzedaj膮cego), co nast臋puje poprzez wype艂nienie Formularza Zam贸wienia i wys艂ania go Sprzedaj膮cemu.
 4. W trakcie procesu sk艂adania zam贸wienia (przed jego finalnym wys艂aniem) Klient informowany jest o g艂贸wnych cechach 艣wiadczenia z uwzgl臋dnieniem przedmiotu 艣wiadczenia.
 5. Umowa zostaje skutecznie zawarta z chwil膮 otrzymania przez Kupuj膮cego o艣wiadczenia Sprzedaj膮cego o przyj臋ciu Zam贸wienia w formie Potwierdzenia Przyj臋cia Zam贸wienia.
 6. 艢wiadczenie Klienta b臋d膮cego Przedsi臋biorc膮 staje si臋 w ca艂o艣ci wymagalne w dniu nast臋puj膮cym po dniu, w kt贸rym nast膮pi艂o Zawarcie umowy, o kt贸rej mowa w ust. 3, chyba, 偶e Klient b臋d膮cy jednocze艣nie przedsi臋biorc膮 zdecydowa艂 si臋 na spos贸b zap艂aty okre艣lony w 搂 5 ust. 1 lit. a lub f. W przypadku braku wp艂aty w terminie 7 dni Sprzedaj膮cemu przys艂uguje prawo do odst膮pienia od zawartej z Przedsi臋biorc膮 Umowy Sprzeda偶y.
 7. Kupuj膮cy b臋d膮cy Konsumentem zobowi膮zany jest do dokonania zap艂aty w terminie 7 dni od momentu Zawarcia Umowy, o kt贸rej mowa w ust. 4, chyba 偶e zdecydowa艂 si臋 na spos贸b zap艂aty okre艣lony w 搂 5 ust. 1 lit. a lub f. W przypadku braku wp艂aty w terminie okre艣lonym w zdaniu pierwszym Sprzedaj膮cemu przys艂uguje prawo odst膮pienia od zawartej z Konsumentem Umowy Sprzeda偶y.
 8. Sprzedaj膮cy utrwali, zabezpieczy i udost臋pni Klientowi tre艣膰 zawieranej Umowy Sprzeda偶y poprzez:
 9. udost臋pnienie Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego,
 10. wys艂anie Klientowi Potwierdzenia Z艂o偶enia Zam贸wienia na adres e-mail wskazany jako w艂a艣ciwy podczas rejestracji Konta wraz z kopi膮 niniejszego Regulaminu,
 11. za艂膮czenie do wysy艂anych przesy艂ek dowodu zakupu i specyfikacji zawartej Umowy,
 12. utrwalenie tre艣ci Umowy Sprzeda偶y w systemie informatycznym Sprzedaj膮cego.
 • 5. Sposoby p艂atno艣ci, koszty, terminy i sposoby dostawy
 1. Sprzedaj膮cy udost臋pnia Klientowi nast臋puj膮ce sposoby p艂atno艣ci:
  1. p艂atno艣膰 za pobraniem przy odbiorze przesy艂ki,
  2. p艂atno艣膰 przelewem tradycyjnym na Rachunek Bankowy Sprzedaj膮cego,
  3. p艂atno艣膰 za po艣rednictwem systemu PayU
  4. p艂atno艣膰 szybkim przelewem elektronicznym
  5. p艂atno艣膰 za po艣rednictwem systemu BLIK
  6. p艂atno艣膰 przy odbiorze (got贸wka) w Punkcie Odbioru
 2. Sprzedaj膮cy udost臋pnia Klientowi nast臋puj膮ce sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
 3. przesy艂ka kurierska
 4. przesy艂ka kurierska pobraniowa,
 5. list polecony priorytetowy
 6. odbi贸r osobisty w Punkcie Odbioru.
 7. Dostawa Produkt贸w odbywa si臋 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Sprzedaj膮cy obowi膮zany jest dostarczy膰 Produkt bez wad.
 9. Termin dostawy wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba, 偶e w Witrynie Produktu wskazano inny termin. Jednak偶e w przypadku, gdy Kupuj膮cy zamawia kilka Produkt贸w, kt贸re maj膮 by膰 wys艂ane w jednej paczce termin dostawy wynosi tyle ile wskazany dla Produktu z najd艂u偶szym terminem dostawy.

Termin, o kt贸rym mowa w zdaniu pierwszym nale偶y liczy膰 w nast臋puj膮cy spos贸b:

 1. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu p艂atno艣ci, o kt贸rej mowa w ust. 1 lit. a 鈥 od dnia zawarcia Umowy Sprzeda偶y,
 2. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu p艂atno艣ci, o kt贸rej mowa w ust. 1 lit. b - e 鈥 od dnia uznania p艂atno艣ci na Rachunku Bankowym Sprzedaj膮cego,
 3. Podmiotem 艣wiadcz膮cym obs艂ug臋 p艂atno艣ci online jest Blue Media S.A.
 • 6. Reklamacja
 1. Podstaw膮 odpowiedzialno艣ci Sprzedaj膮cego za wady fizyczne lub prawne (r臋kojmia) dla um贸w zawieranych od 25 grudnia 2014 roku jest w szczeg贸lno艣ci Kodeks Cywilny.
 2. Je偶eli Kupuj膮cy jest jednocze艣nie Konsumentem, na r贸wni z zapewnieniem Sprzedaj膮cego traktuje si臋 publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, kt贸ra wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej dzia艂alno艣ci gospodarczej, oraz osoby, kt贸ra przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odr贸偶niaj膮cego przedstawia si臋 jako producent.
 3. Rzecz sprzedana ma wad臋 fizyczn膮 tak偶e w razie nieprawid艂owego jej zamontowania i uruchomienia, je偶eli czynno艣ci te zosta艂y wykonane przez Sprzedaj膮cego lub osob臋 trzeci膮, za kt贸r膮 Sprzedaj膮cy ponosi odpowiedzialno艣膰, albo przez Kupuj膮cego, kt贸ry post膮pi艂 wed艂ug instrukcji otrzymanej od Sprzedaj膮cego.
 4. Sprzedaj膮cy nie jest jednak odpowiedzialny wzgl臋dem Kupuj膮cego b臋d膮cego jednocze艣nie Konsumentem za to, 偶e rzecz sprzedana nie ma w艂a艣ciwo艣ci wynikaj膮cych z publicznych zapewnie艅, o kt贸rych mowa w ust. 3, je偶eli zapewnie艅 tych nie zna艂 ani, oceniaj膮c rozs膮dnie, nie m贸g艂 zna膰 albo nie mog艂y one mie膰 wp艂ywu na decyzj臋 kupuj膮cego o zawarciu umowy sprzeda偶y, albo gdy ich tre艣膰 zosta艂a sprostowana przed zawarciem umowy sprzeda偶y.
 5. Sprzedaj膮cy jest odpowiedzialny wzgl臋dem Kupuj膮cego, je偶eli Produkt stanowi w艂asno艣膰 osoby trzeciej albo je偶eli jest obci膮偶ona prawem osoby trzeciej, a tak偶e je偶eli ograniczenie w korzystaniu lub rozporz膮dzaniu rzecz膮 wynika z decyzji lub orzeczenia w艂a艣ciwego organu.
 6. Postanowienia zawarte w ust. 2-5 wynikaj膮 z obowi膮zuj膮cych powszechnie przepis贸w prawa i zosta艂y umieszczone w regulaminie informacyjnie w celu zapoznania Klienta z podstawowym katalogiem definicji wad fizycznych i prawnych. Postanowienia, o kt贸rych mowa w zdaniu pierwszym nie s膮 jednak jedynymi reguluj膮cymi kwestie odpowiedzialno艣ci Sprzedaj膮cego i uprawnie艅 Kupuj膮cego i w tym zakresie Sprzedaj膮cy odsy艂a do powszechnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w (w szczeg贸lno艣ci Kodeksu Cywilnego).
 7. Sprzedaj膮cy na mocy postanowie艅 niniejszego Regulaminu w 偶aden spos贸b nie ogranicza, ani nie wy艂膮cza swojej odpowiedzialno艣ci z tytu艂u r臋kojmi wzgl臋dem Klienta b臋d膮cego konsumentem.
 8. Zawiadomienia o wadach Produktu, jak r贸wnie偶 zg艂oszenia odpowiedniego 偶膮dania Klient dokona膰 mo偶e poprzez:
 9. poczt臋 elektroniczn膮 wysy艂aj膮c wiadomo艣膰 na Adres E-mail Sprzedaj膮cego,
 10. pisemnie na Adres Korespondencyjny Sprzedaj膮cego.
 11. Klient zobowi膮zany jest w wysy艂anym przez siebie Zawiadomieniu, w celu u艂atwienia Sprzedaj膮cemu prowadzenia procedury reklamacyjnej, wskaza膰:
 12. informacje dotycz膮ce powodu reklamacji oraz daty wyst膮pienia wad/niezgodno艣ci.
 13. tre艣膰 偶膮dania (doprowadzenia Produktu do zgodno艣ci z Umow膮 Sprzeda偶y / o艣wiadczenie obni偶eniu ceny Produktu / o艣wiadczenie o odst膮pieniu od Umowy Sprzeda偶y)
 14. dane kontaktowe.
 15. Klient dostarczy Produkt na Adres Korespondencyjny Sprzedaj膮cego w sytuacji, gdy b臋dzie to niezb臋dne do ustosunkowania si臋 przez Sprzedaj膮cego do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnie艅 Klienta wynikaj膮cych z niezgodno艣ci Produktu z Umow膮 Sprzeda偶y/r臋kojmi.
 16. W ci膮gu 14 dni kalendarzowych Sprzedaj膮cy ustosunkuje si臋 do 偶膮dania klienta. Klient zostanie poinformowany o rozpatrzeniu reklamacji wedle jego wyboru:
 17. poczt膮 tradycyjn膮 na wskazany przez niego adres,
 18. za po艣rednictwem poczty elektronicznej,
 • 6a. Gwarancja
 1. Produkty oferowane przez Sprzedaj膮cego mog膮 by膰 obj臋te dodatkow膮 gwarancj膮 udzielon膮 przez producenta, b膮d藕 dystrybutora. W 偶aden spos贸b nie ogranicza to, nie wy艂膮cza, czy te偶 nie zawiesza uprawnie艅 jakie przys艂uguj膮 Klientowi z tytu艂u r臋kojmi, o kt贸rej mowa w paragrafie poprzedzaj膮cym.
 2. O tym czy dany Produkt oferowany przez Sprzedaj膮cego obj臋ty jest gwarancj膮, jaki jest spos贸b jej realizacji oraz o tym jaka jest jej tre艣膰 Klient dowiedzie膰 si臋 mo偶e w Witrynie Produktu.
 3. W przypadku gdy dany Produkt obj臋ty jest gwarancj膮 Sprzedaj膮cy zobowi膮zuje si臋 do wydania wraz z zakupionym przez Klienta Produktem dokumentu gwarancyjnego oraz sprawdzenia zgodno艣ci znajduj膮cych si臋 na Produkcie oznacze艅 z danymi zawartymi w dokumencie gwarancyjnym, jak r贸wnie偶 stan plomb innych umieszczonych na rzeczy zabezpiecze艅.
 4. W zakresie nieuregulowanym przez Regulamin zastosowanie b臋d膮 mia艂y przepisy Kodeksu cywilnego w zakresie gwarancji.

 • 7. Odst膮pienie od umowy
 1. Klient b臋d膮cy jednocze艣nie Konsumentem, kt贸ry zawar艂 ze Sprzedaj膮cym umow臋 na odleg艂o艣膰, ma prawo od niej odst膮pi膰 bez podania przyczyny poprzez z艂o偶enie o艣wiadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania terminu, o kt贸rym mowa w zd. 1 wystarczaj膮ce jest wys艂anie o艣wiadczenia przed jego up艂ywem, w szczeg贸lno艣ci:
 2. za po艣rednictwem poczty elektronicznej na Adres E-mail Sprzedaj膮cego,
 3. poczt膮 tradycyjn膮, pisemnie na Adres Korespondencyjny Sprzedaj膮cego,
 4. przez wype艂nienie formularza na stronie internetowej Sprzedaj膮cego.
 5. W przypadku wype艂nienia formularza o odst膮pieniu od umowy w spos贸b wskazany w ust. 1 lit. a lub c Sprzedaj膮cy prze艣le niezw艂ocznie Kupuj膮cemu potwierdzenie otrzymania o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy.
 6. Termin, o kt贸rym mowa w ust. 1 zd. 1 liczy si臋 od obj臋cia rzeczy w posiadanie przez Klienta b臋d膮cego Konsumentem lub wskazan膮 przez niego osob臋 trzeci膮 inn膮 ni偶 przewo藕nik, a w przypadku umowy, kt贸ra:
 • obejmuje wiele rzeczy, kt贸re s膮 dostarczane osobno, partiami lub w cz臋艣ciach 鈥 od obj臋cia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub cz臋艣ci,
 • polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony 鈥 od obj臋cia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
 1. W razie odst膮pienia od umowy umowa jest uwa偶ana za niezawart膮. Je偶eli Kupuj膮cy b臋d膮cy jednocze艣nie Konsumentem z艂o偶y艂 o艣wiadczenie o odst膮pieniu od umowy zanim Sprzedaj膮cy przyj膮艂 jego ofert臋, oferta Kupuj膮cego b臋d膮cego jednocze艣nie Konsumentem przestaje wi膮za膰.
 2. Sprzedaj膮cy niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od dnia otrzymania o艣wiadczenia Klienta b臋d膮cego jednocze艣nie Konsumentem o odst膮pieniu od umowy, zwr贸ci mu wszystkie dokonane przez niego p艂atno艣ci, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 3. Sprzedaj膮cy dokona zwrotu p艂atno艣ci przy u偶yciu takiego samego sposobu zap艂aty, jakiego u偶y艂 Klient b臋d膮cy jednocze艣nie Konsumentem, chyba 偶e wyrazi on zgod臋 na inny spos贸b zwrotu, kt贸ry nie wi膮偶e si臋 dla niego z 偶adnymi kosztami.
 4. Je偶eli Sprzedaj膮cy nie zaproponowa艂, 偶e sam odbierze rzecz od Konsumenta, mo偶e wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem p艂atno艣ci otrzymanych od Klienta b臋d膮cego jednocze艣nie Konsumentem do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta b臋d膮cego jednocze艣nie Konsumentem dowodu jej odes艂ania, w zale偶no艣ci od tego, kt贸re zdarzenie nast膮pi wcze艣niej.
 5. Je偶eli Klient b臋d膮cy jednocze艣nie Konsumentem wybra艂 spos贸b dostarczenia rzeczy inny ni偶 najta艅szy zwyk艂y spos贸b dostarczenia oferowany przez Sprzedaj膮cego, Sprzedaj膮cy nie b臋dzie zobowi膮zany do zwrotu Klientowi b臋d膮cemu jednocze艣nie Konsumentem poniesionych przez niego dodatkowych koszt贸w.
 6. Klient ma obowi膮zek zwr贸ci膰 Produkt Sprzedaj膮cemu lub przekaza膰 j膮 osobie upowa偶nionej przez Sprzedaj膮cego do odbioru niezw艂ocznie, jednak nie p贸藕niej ni偶 14 dni od dnia, w kt贸rym odst膮pi艂 od umowy, chyba 偶e Sprzedaj膮cy zaproponowa艂, 偶e sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odes艂anie Produktu przed jego up艂ywem.
 7. Klient b臋d膮cy jednocze艣nie Konsumentem ponosi tylko bezpo艣rednie koszty zwrotu Produktu (czyli koszt odes艂ania Produktu do Sprzedawcy).
 8. Konsument ponosi odpowiedzialno艣膰 za zmniejszenie warto艣ci rzeczy b臋d膮ce wynikiem korzystania z niej w spos贸b wykraczaj膮cy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Prawo odst膮pienia, o kt贸rym mowa w ust. 1 nie przys艂uguje Klientowi b臋d膮cemu Przedsi臋biorc膮.
 10. Z uwagi na tre艣膰 art. 12 ust. 1 pkt. 12 ustawy o prawach konsumenta z dn. 30 maja 2014 r. Sprzedaj膮cy zobowi膮zany jest poinformowa膰, i偶 zgodnie z art. 38 tej偶e ustawy prawo odst膮pienia od umowy zawartej poza lokalem przedsi臋biorstwa lub na odleg艂o艣膰 nie przys艂uguje konsumentowi w odniesieniu do um贸w:
 • 艣wiadczenie us艂ug, je偶eli przedsi臋biorca wykona艂 w pe艂ni us艂ug臋 za wyra藕n膮 zgod膮 konsumenta, kt贸ry zosta艂 poinformowany przed rozpocz臋ciem 艣wiadczenia, 偶e po spe艂nieniu 艣wiadczenia przez przedsi臋biorc臋 utraci prawo odst膮pienia od umowy,
 • w kt贸rej cena lub wynagrodzenie zale偶y od waha艅 na rynku finansowym, nad kt贸rymi przedsi臋biorca nie sprawuje kontroli, i kt贸re mog膮 wyst膮pi膰 przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy,
 • w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed艂ug specyfikacji konsumenta lub s艂u偶膮ca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz ulegaj膮ca szybkiemu zepsuciu lub maj膮ca kr贸tki termin przydatno艣ci do u偶ycia,
 • w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz dostarczana w zapiecz臋towanym opakowaniu, kt贸rej po otwarciu opakowania nie mo偶na zwr贸ci膰 ze wzgl臋du na ochron臋 zdrowia lub ze wzgl臋d贸w higienicznych, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu,
 • w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 rzeczy, kt贸re po dostarczeniu, ze wzgl臋du na sw贸j charakter, zostaj膮 nieroz艂膮cznie po艂膮czone z innymi rzeczami,
 • w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 napoje alkoholowe, kt贸rych cena zosta艂a uzgodniona przy zawarciu umowy sprzeda偶y, a kt贸rych dostarczenie mo偶e nast膮pi膰 dopiero po up艂ywie 30 dni i kt贸rych warto艣膰 zale偶y od waha艅 na rynku, nad kt贸rymi przedsi臋biorca nie ma kontroli,
 • w kt贸rej konsument wyra藕nie 偶膮da艂, aby przedsi臋biorca do niego przyjecha艂 w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; je偶eli przedsi臋biorca 艣wiadczy dodatkowo inne us艂ugi ni偶 te, kt贸rych wykonania konsument 偶膮da艂, lub dostarcza rzeczy inne ni偶 cz臋艣ci zamienne niezb臋dne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odst膮pienia od umowy przys艂uguje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych us艂ug lub rzeczy,
 • w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 nagrania d藕wi臋kowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecz臋towanym opakowaniu, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu,
 • dostarczanie dziennik贸w, periodyk贸w lub czasopism, z wyj膮tkiem umowy o prenumerat臋,
 • zawartej w drodze aukcji publicznej,
 • 艣wiadczenie us艂ug w zakresie zakwaterowania, innych ni偶 do cel贸w mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochod贸w, gastronomii, us艂ug zwi膮zanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, je偶eli w umowie oznaczono dzie艅 lub okres 艣wiadczenia us艂ugi,
 • dostarczanie tre艣ci cyfrowych, kt贸re nie s膮 zapisane na no艣niku materialnym, je偶eli spe艂nianie 艣wiadczenia rozpocz臋艂o si臋 za wyra藕n膮 zgod膮 konsumenta przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsi臋biorc臋 o utracie prawa odst膮pienia od umowy.

 • 8. Postanowienia ko艅cowe
 1. Spory wynik艂e pomi臋dzy Sprzedaj膮cym, a Klientem b臋d膮cym jednocze艣nie Konsumentem rozstrzygane b臋d膮 przez w艂a艣ciwe s膮dy powszechne w my艣l obowi膮zuj膮cych powszechnie przepis贸w.
 2. Spory wynik艂e z um贸w, do kt贸rych odnosz膮 si臋 postanowienia niniejszego Regulaminu (w szczeg贸lno艣ci um贸w sprzeda偶y Produkt贸w oferowanych w Sklepie Internetowym) zawieranych pomi臋dzy Sprzedaj膮cym, a Klientem nieb臋d膮cym jednocze艣nie Konsumentem poddane b臋d膮 s膮dowi w艂a艣ciwemu ze wzgl臋du na siedzib臋 Us艂ugodawcy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie maj膮 zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zw艂aszcza Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827 z p贸藕niejszymi zmianami) i ustawy o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).


VII. P艁ATNO艢CI W NASZYM SKLEPIE


Akceptujemy takie p艂atno艣ci w naszym sklepie jak:
1. P艂atno艣膰 przy odbiorze 2. Przelew na rachunek bankowy metod膮 tradycyjn膮 (przelew)
3. Przelew przez wybierz sw贸j BANK i zap艂a膰 za us艂ug臋
4. P艂atno艣膰 u nas w biurze

VIII. ZWROTY

Niezadowolony z zakupu? poinformuj nas o tym, akceptujemy zwroty do 14 dni roboczych.

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Art. 2. Okre艣lenia u偶yte w ustawie oznaczaj膮: (鈥) 2) umowa zawarta poza lokalem przedsi臋biorstwa 鈥 umow臋 z konsumentem zawart膮:
a) przy jednoczesnej fizycznej obecno艣ci stron w miejscu, kt贸re nie jest lokalem przedsi臋biorstwa danego przedsi臋biorcy,
b) w wyniku przyj臋cia oferty z艂o偶onej przez konsumenta w okoliczno艣ciach, o kt贸rych mowa w lit. a,
c) w lokalu przedsi臋biorstwa danego przedsi臋biorcy lub za pomoc膮 艣rodk贸w porozumiewania si臋 na odleg艂o艣膰 bezpo艣rednio po tym, jak nawi膮zano indywidualny i osobisty kontakt z konsumentem w miejscu, kt贸re nie jest lokalem przedsi臋biorstwa danego przedsi臋biorcy, przy jednoczesnej fizycznej obecno艣ci stron,
d) podczas wycieczki zorganizowanej przez przedsi臋biorc臋, kt贸rej celem lub skutkiem jest promocja oraz zawieranie um贸w z konsumentami;

3) lokal przedsi臋biorstwa:
a) miejsce prowadzenia dzia艂alno艣ci b臋d膮ce nieruchomo艣ci膮 albo cz臋艣ci膮 nieruchomo艣ci, w kt贸rym przedsi臋biorca prowadzi dzia艂alno艣膰 na sta艂e,
b) miejsce prowadzenia dzia艂alno艣ci b臋d膮ce rzecz膮 ruchom膮, w kt贸rym przedsi臋biorca prowadzi dzia艂alno艣膰 zwyczajowo albo na sta艂e;